God kennen in de Schriftuur

De mens kán, heel goed zelfs, weten dat God, de Schepper aller dingen, bestaat. Hij heeft zich kenbaar gemaakt in de Schriftuur. Hij is de Auteur van de Bijbel, zijn Boek, waarin de Ware God Zijn plan bekend maakt, op weg naar “nieuwe hemelen en nieuwe aarde”. Want dat is wat God beloofd heeft: “Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3 : 13)

God kennen in de creatuur

De Schepper, ons bekend onder de Naam Jehovah (Here) Jezus Christus, is eveneens te kennen uit de natuur. Hij is te vinden in de flora en fauna, die Hij geschapen heeft. De apostel Paulus legt in Romeinen 1 uit dat daarom niemand kan zeggen dat hij of zij God als Schepper niet heeft kúnnen leren kennen. Anders gezegd: niemand gaat onrechtvaardig verloren, omdat iedereen de Levende God kán kennen. Wellicht niet via de Schriftuur, maar dan toch in ieder geval via de creatuur; via de flora en fauna van Zijn Hand. Romeinen 1 : 19, 20:

Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.

Bezie de flora en fauna

Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn” zou een serieuze aansporing moeten zijn voor elk mens. Bezie de typologie in de natuur, de flora en fauna, eens vanuit de gedachte dat God Zich – én Zijn plan – openbaart in wat Hij geschapen heeft. De onzienlijke God laat Zich zien, en openbaart Zijn Werk, in de creatuur en Hij spreekt tot Zijn schepselen in de Schriftuur.

Typologie in de natuur

De hoeveelheid typologie in de natuur is overweldigend groot. Het is al heel wat als we slechts een fractie daarvan mogen verstaan.

Ei en het kuiken


Typologie in de natuur