7 – zeven

7 – Het getal zeven

De Statenvertaling geeft maar liefst 528 resultaten op de zoekterm zeven, zevenden, zevende, zeventig, zeventien.

 • De zeven (7) is het getal van de volheid, namelijk van de volheid van Gods werken. Al het werk dat de HEERE begonnen is en voleindigen zal in deze “wereld van de 7 dagen”. Het getal 7 is de aanduiding van Gods weg met een gevallen wereld tot aan een nieuwe wereld; van een oude schepping tot aan een nieuwe schepping. 
 • De zeven (7) spreekt over instrument, over volmaking, over voleindiging, over rust en over eedzwering.
  De HEERE staat via eedzwering met Zijn Eigen Naam garant, voor de volmaking en vervulling van al Zijn beloften.
 • De zeven (7) spreekt over het verlossingswerk van God, over de voltooiing daarvan.

Zevenmaal zeven

Zevenmaal zeven (7 x 7) = 49. 7 x 7 staat voor de vervulling van de 7. Na de 49 behoort de 50 te komen. Het getal 50 heeft met het nieuwe verbond en met de nieuwe schepping te maken.

De “zeven zevens”

Pinksteren, “het weken-feest”, werd zeven zevens, dat is zeven weken na het heffen van de eerstelingengarf, tijdens het feest van ongezuurde broden gevierd. (Deuteronomium 16 : 9, 10) Het heffen van de eerstelingengarf in de tempel was een beeld van de opstanding van Christus. Vanaf de opstanding van Christus duurde het “zeven zevens” tot de Heilige Geest werd uitgestort.

Zeven kleuren van de regenboog

Alle zeven kleuren van de regenboog gelijk gemengd is wit en dat staat dat staat voor de Godheid.

Zeven vruchten en zeven zegeningen

God demonstreert Zijn werken en Zijn wezen in deze schepping. In Deuteronomium 8 vinden we een opsomming van vruchten: “tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land van olierijke olijfbomen, en van honig”.

De reeks van “zeven vruchten” is de reeks van zeven “zegeningen”, die Israël in het land zou erven.

Efeze 1 geeft een reeks van zeven “geestelijke zegeningen”, die de gelovigen in Christus in de hemel ontvangen hebben. Deze zeven geestelijke zegeningen komen mogelijk overeen met de zeven vruchten uit Deuteronomium 8. De 7 geestelijke zegeningen in Efeze zijn:

 1. God heeft ons uitverkoren in Christus Jezus
 2. God heeft ons tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen
 3. God heeft ons begenadigd in de Geliefde Zoon
 4. Wij worden verlost en gereinigd door Zijn Bloed
 5. God heeft ons de Verborgenheid bekend gemaakt
 6. Wij zijn een erfdeel geworden van Christus
 7. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen

Systematiek van een reeks van zeven

De systematiek van een reeks van zeven, en de bepaalde relatie waarin die zeven tot elkaar staan, is bekend. Er wordt in de Bijbel ook over zeven sterren, zeven kandelaren (Openbaring 1 : 20), zeven Gemeenten en zeven verbonden gesproken.

En over zeven metalen, zeven planeten, zeven koeien, zeven ooilameren, zeven dagen (heel vaak), zeven jaren en nog veel meer combinaties met zeven (7).

Zeven bedelingen

De geschiedenis, voor zover van toepassing op de Adamitische mensheid, wordt onderverdeeld in zeven bedelingen. 

De geschiedenis van Israël, vanaf hun geboorte (Abraham, Izaäk en Jakob) tot aan hun toekomstige wedergeboorte, kan ook onderverdeeld worden in zeven fasen. 

Zeven dagen Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest werd gedurende zeven dagen gevierd. Het is een beeld/type van de zevende bedeling, van het Messiaanse Rijk hier op aarde (de 1000 jaren).

Zeven dagen onrein

Zowel in verband met de ongesteldheid van een vrouw, de geboorte van een jongetje, en het in contact komen met een dode, is een periode van zeven dagen onrein zijn van toepassing.

Combinaties met de zeven (7)

Lamech, de vader van Noach werd zevenhonderd zeven en zeventig jaar (777). (Genesis 5 : 31)


Het getal 8 in de Bijbel