Les 48 – Het Boek Nahum

Les 48 – HET BOEK NAHUM

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 48)

  1. Waarom is de profetie van Nahum zo merkwaardig?
  2. Wat is de onmiddellijke aanleiding van zijn profetie?
  3. Met welk doel verwekte God de profeet Nahum?
  4. Wat is de kern van zijn boodschap?

A. DE PERSOON VAN NAHUM

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN

Ofschoon zijn boek slechts drie hoofdstukken heeft, is Nahum toch één van de belangrijkste profeten. Hij is het die, kort vóór de vervulling, de verwoesting van Ninevé tot in bijzonderheden heeft voorzegd, hetgeen een duidelijk voorbeeld is van inspiratie. Die voorzegging is ondanks de beknoptheid toch zó nauwkeurig, dat zelfs critici aannemen dat dit boek geschiedkundig betrouwbaar is. 

De profetie van Nahum sluit nauw aan op die van Jona. Beide openbaren op bijzondere wijze het beginsel waarop God met de zonde handelt. Jona’s oordeelsprediking bewerkte berouw en terugkeer tot God, zodat de stad toen gespaard werd. Vele jaren later echter had het derde geslacht de dienst van God verlaten en was teruggekeerd tot afgoderij. Nahums boodschap is geen oproep tot bekering, maar de aankondiging van een onherroepelijke en volkomen verwoesting (1:9).

II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE

In de tijd van Nahum was Ninevé de hoofdstad van Assyrië, het machtigste volk op aarde. Het was een “autarkische” stad, d.w.z. een stad die onafhankelijk was van invoer van buiten. Binnen de grenzen van de stad was voldoende water en voedsel. De stad was zó enorm versterkt, dat Nahums beschrijving van haar val in die tijd onmogelijk scheen.

III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS

De naam Nahum betekent “troost” of “vol van grote troost”. In het eerste vers van zijn boek noemt hij zich de “Elkosiet”. Waarschijnlijk is Nahum geboortig uit Galilea, maar is hij later verhuisd naar Judea. Meer is er van hem niet bekend.

IV. ZIJN BOODSCHAP

Hoewel het grootste deel van de profetie van Nahum gaat over Ninevé en zijn verwoesting, vinden we er toch ook een hoopvolle boodschap in aangaande het werk van God. In het eerste hoofdstuk beschrijft hij God niet alleen als groot en machtig, maar ook als jaloers. Die jaloersheid vindt zijn oorzaak in de liefde tot Zijn volk. Hoewel “traag tot toorn”, toch “laat de Heere niets ongestraft”. Hij is “sterkte in den dag der benauwdheid” (Micha 1:7). Zo is dan de kern van Nahums boodschap de openbaring van de heiligheid van Jehovah, waaruit volgt, dat Hij de zonde moet straffen.

Ook hier constateren we weer een vooruitzien in de verre toekomst. De boze stad Ninevé is een voorafschaduwing van de afval van de mensheid in de eindtijd. Dan zal de vernietiging van de macht en het godsdienstige systeem van de satan even volkomen zijn als die van Ninevé.

B. HET BOEK VAN NAHUM

I. INLEIDING

Deze profetie is “de last van Ninevé” en voorzegt de verwoesting van deze Assyrische hoofdstad in schrille kleuren. Deze profetie werd geschreven honderd jaar vóór het gebeurde en geeft een onweerlegbaar bewijs voor de inspiratie, omdat alles vervuld is zoals de profeet het had voorzegd. Ongeveer honderd jaar vóór Nahum had Jona tegen Ninevé gepredikt.

II. SLEUTELVERS

Als sleutelverzen kunnen gelden hoofdstuk 3:5-7.

“Ziet, Ik wil aan u, spreekt de Heere der heirscharen …
Ik zal verfoeilijke dingen op u werpen …,
… en het zal geschieden, dat allen, die u zien, van u wegvlieden zullen en zeggen: Ninevé is verstoord, wie zal medelijden met haar hebben?”

III. INDELING

De drie hoofdstukken van Nahum geven ons de juiste indeling van zijn profetie:

  1. Het doel van God in het oordeel over de verdrukker van Israël – Nahum 1
  2. De verovering, plundering en verwoesting van Ninevé – Nahum 2
  3. De schuld en het welverdiende oordeel van Ninevé – Nahum 3


Naar Les 49 – Het Boek Habakuk