De Bijbel is een uniek Boek!

De Bijbel is een uniek Boek! Hoe is dit Boek tot stand gekomen, door Wie en waarom?

Wie de waarheid wil weten; weten wil hoe de dingen in elkaar steken, zowel wat betreft het verleden, het heden en de toekomst, kan dat alleen vinden in het Boek dat de Schepper van hemelen en aarde aan Zijn schepselen gegeven heeft. Alleen al daarom is deze zelfopenbaring van God een uniek Boek! Er is geen ander boek van gelijke strekking en kracht.

De apostel Paulus zegt al in Romeinen 1 dat dit Boek, waarin het “Evangelie van Christus” (Romeinen 1 : 18) centraal staat, “kracht Gods is“. En die Kracht is er met een speciaal doel: “… tot zaligheid voor een ieder die gelooft, …

Acceptatie en grondhouding

De mens op zoek naar Waarheid heeft Gods Woord nodig. Hij of zij kán niet zonder wat God gesproken, beloofd én opgeschreven heeft. Op voorhand vraagt de Schepper aller dingen daarom aan de onderzoekende mens om aan te nemen dat deze Bijbel ook werkelijk Zijn Woord is. Alleen vanuit die acceptatie en grondhouding is een zinvolle en begrijpende studie van de Bijbel, van Gods Plan, en van Zijn Beloften mogelijk.

God zegt dat het Zijn Boek is

Er is in de wereld slechts één Boek waarin God zegt dat Hij er de Auteur van is. Op een zeer bijzondere wijze hebben over een periode van maar liefst 1.500 jaar zo’n 40 schrijvers van “allerlei pluimage”, 66 boeken tot stand gebracht. Het is geworden tot één compleet en volledig samenhangend en afgerond geheel. Zoiets is voor de mens totaal onmogelijk! Ook daarin is de Bijbel een uniek Boek!

Gods Woord wordt altijd en overal verteld

Van de Schepper Zelf, die álles gemaakt heeft, zoals de mens (het schepsel) nooit zou kunnen, mag men toch op z’n minst verwachten dat Hij in staat is om Zijn Woord, Zijn geschiedenis, Zijn Plan en Zijn Beloften altijd én ongeschonden door te geven aan degenen die Hem willen kennen. In heel de wereld. Voor een machtig God is dat geen enkel probleem en dat blijkt ook als de Bijbel bestudeerd wordt. Niet alleen lezen, maar onderzoeken, is daarbij de opdracht, zoals de Bijbel leert:

Johannes 5 : 39
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Handelingen 17 : 11
, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Een 100% betrouwbare claim

Achteraf – na aanvaarding en al tijdens de bestudering – blijkt deze claim van God, die niet liegen kan (Titus 1 : 2), 100% betrouwbaar te zijn:

2 Timotheüs 3 : 16, 17
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging (= opnieuw leggen), tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Let op: er staat dat het tot nut is voor een ieder die “in de rechtvaardigheid is“. Het volgende vers legt uit dat dit hetzelfde is als “de mens Gods“. Wie een kind van God is, weet dat de door God Zelf ingegeven (ingeblazen; inspiratie; zie hfst. 6) Schrift voor hem of haar te begrijpen is en uitermate tot nut is. Dat leidt tot “volheid” in alle “goed werk” (= leven uit geloof) dat een mens kan doen.

Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Ontstaan van de Bijbel

Hoe de Bijbel een uniek Boek is geworden en behouden is gebleven, wordt in begrijpelijke taal uiteengezet in het in 1979 uitgegeven “Het ontstaan van de Bijbel“. Een iets gemoderniseerde versie is – voor een laag bedrag – te verkrijgen in de boekhandel of via de huidige uitgever. Het is echt een aanrader om dit naslagwerk in de eigen bibliotheek te hebben.

Het geeft op voorhand al vertrouwen dat de Bijbel het Woord Gods is!

Deze publicatie (uit 1979) is op deze website beschikbaar als doorzoekbare PDF. De bladzijden staan in de PDF naast elkaar, zoals in het boek.

Zoeken kan ook via deze website. Dan wordt er gezocht in alle PDF-bestanden van dit boek.De Bijbel is een uniek Boek!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *