Drie dagen en de derde dag

Na drie dagen en op de derde dag

In de Bijbel blijkt “na drie dagen” en “op de derde dag” hetzelfde te zijn. Het is een kwestie van anders zeggen van wat niet anders is. Bijvoorbeeld:

Genesis 7 : 6 – “Noach nu was zeshonderd jaren oud…”

Genesis 7 : 11 – “In het zeshonderdste jaar des levens van Noach…” 

De conclusie moet zijn dat hier over hetzelfde wordt gesproken, ook al correspondeert dit niet met onze eigen methode van tellen. Voor ons is Noach in het “zeshonderdste” levensjaar 599 jaar oud en niet 600 jaar. In de Bijbel is dat kennelijk anders geregeld en daar gaat het maar om. We doen Bijbelstudie en daarin wordt verklaard dat we deze getallen als gelijk moeten beschouwen, waarbij we uiteraard op het getal worden gewezen. Daar zouden we vooral op letten, want getallen hebben heel veel te vertellen in de Bijbel. Ze staan er zeker niet voor niets.

Johannes 20 : 19 heeft het over de avond van “den eersten dag der week” in de geschiedenis van Thomas.  Dat was dus precies één week – die wij tellen als zeven dagen – later dan de zondag van de opstanding van de Here Jezus. Maar in vers 26 staat: “En na acht dagen...” Het is maar hoe je telt, maar dit gebeurde op de 8-ste dag, 7 dagen ná de vorige zondag.

Een ander voorbeeld, dichterbij “drie dagen” en “derde dag”, is dat van Esther. In hoofdstuk 4 : 16 roept zij haar oom Mordechaï op om met alle Joden drie dagen, zowel overdag als ’s nachts, te vasten. Er staat:

… en eet of drinkt niet, in drie dagen, nacht noch dag; …

Zij zal dat ook doen en dan, zo zegt ze, zal ze tot de koning gaan. Dan volgt Esther 5:1:

Het geschiedde nu aan den derden dag, dat Esther een koninklijk kleed aantrok, en stond in het binnenste voorhof van des konings huis, …

Als we dit principe vasthouden, leiden de uitdrukkingen “op de derde dag” en “na drie dagen” niet tot verwarring. Achteraf weten we heel goed hoe het gegaan is bij de dood en opstanding van de Here Jezus en wordt duidelijk dat de beide uitdrukkingen op precies hetzelfde slaan. In Mattheüs 12 : 40 wordt gezegd:

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Het is een verwijzing naar Jona 1 : 17:

De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.

Waar Jona “drie dagen en drie nachten” in de “buik (ingewand) van de vis” was, heet dat in het tweede gedeelte van Mattheüs 12 : 40 dat de Zoon des mensen “drie dagen en drie nachten in het hart der aarde” zou zijn. Dat is de aanduiding voor het dodenrijk, zoals we weten. Dus Jona was, gedurende “drie dagen en drie nachten”, in het dodenrijk. En daar kom je alleen maar als je sterft. Dat wordt hiermee ook maar even snel meegedeeld, door de Here Jezus Zélf notabene. Hij verwijst daar naar zijn eigen situatie, namelijk:

  1. Dag 1. 15 Nisan. Hij zou gedurende 3 dagen en 3 nachten in het dodenrijk zijn. Er wordt niet gezegd dat hij die dagen en nachten “vol” gemaakt zou hebben. D.w.z. aan het begin en aan het einde konden zowel dag of nacht korter zijn dan de volle 24 uur. Dat is in ieder geval van toepassing op de dag van Zijn sterven. Mattheüs 27 : 46 zegt dat het “omtrent de negende ure” was. Dat is 15.00 uur in de middag. Dat is dus “dag” 1. Wij kennen dat als “goede vrijdag”.

    De Here Jezus verbleef die eerste dag van 15.00 uur (het negende uur bij de Joden, waaruit blijkt dat het eerste uur om 06.00 in de morgen begint) tot voor ons de andere morgen 06.00 uur in het dodenrijk. Dat is het begin van de dag voor de Joden. Niet voor ons, maar wel voor de Joden en dat is leidend in dit geval. Die eerste dag was dus niet “vol”.
  2. Dag 2, 16 Nisan, begint zaterdag om 06.00 uur. Het is een volle dag van 24 uur dat de Here Jezus in het dodenrijk is. Wij noemen dat “stille zaterdag”. Voor de Joden is dat ook de sabbatsdag. De zaterdag loopt normaal gesproken van 06.00 zaterdag tot 06.00 uur zondag. Echter begint de sabbat voor de Joden al eerder, namelijk op vrijdagavond 18.00 uur. Daarmee duurt de sabbatsdag voor de Joden dus 36 uur.
  3. Dag 3, 17 Nisan, begint weer om 06.00 uur. Héél vroeg in de ochtend, helemaal aan het begin van dag 3, wordt de Here Jezus “van tussen de doden uit” opgewekt. Hij verlaat het dodenrijk, met achterlating van de andere doden. Eén minuut na 06.00 uur is ook “op de derde dag”. Dat is héél snel ná de tweede dag en héél vroeg óp de derde dag. Die derde dag werd dus zeker niet “vol” gemaakt.

Hij zou ten derde dage opgewekt worden, opstaan uit het graf. Uiteraard is dat ook gebeurd. Als dat geschreven staat, dan is het ook zo. Het is immers het Woord van God. Die dag kunnen we niet missen, want er staat bij dat het ná de sabbat was. (Mattheüs 28 : 1; Markus 16 : 1, 2; Johannes 20 : 1) Dat klopt met de toevoeging in het vers: “als het begon te lichten”. De “eersten dag der week” wordt ook genoemd, evenals “zeer vroeg in den morgenstond”. Dat is de zondag en wel zeer vroeg op die dag. Lukas 24 : 1 zegt het zo:

En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, …

Er is wat mij betreft niks onduidelijks aan en het is dus helemaal niet nodig om allerlei theorieën te ontwikkelen over een andere sterfdag dan de vrijdag, wat dus wel volop wordt gedaan. Dat zorgt voor twijfel en verwarring waar dat totaal niet nodig is. Gewoon geloven wat de Bijbel zegt en meer niet…

De Emmaüsgangers ontmoeten de Here Jezus op de opstandingsdag, nádat Hij opgevaren was naar de Vader en een verheerlijkt Lichaam had ontvangen. In Lukas 24 : 13 staat:

En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn.

Zij hadden het allemaal meegemaakt, ze waren in Jeruzalem toen de Heer gekruisigd werd, en zij wisten dus echt nog wel “hoe laat het was” op die zondag, de eerste dag van de week. Dat komt dan ook 100% overeen met wat die twee mannen in witte klederen zeiden, toen ze bij het lege graf stonden, in vers 6 en 7:

Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was,
Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en
ten derden dage wederopstaan.

Mijn belangrijkste conclusie is dat de Here Jezus Zélf gezegd heeft dat Hij “ten derde dage” zou opstaan vanuit het dodenrijk. Dat is ruim voldoende. Dat houd ik voor waar, wat er ook naderhand beweerd wordt op basis van ander taalgebruik dan dat de Here Jezus gebruikte. De Here Jezus gebruikte in Mattheüs 12, met de aanhaling van Jona, ook dat andere taalgebruik: “na drie dagen”. Juist ómdat Hij ze allebei gebruikt, is dat het bewijs dat het over dezelfde tijdspanne gaat. Nogmaals: niks moeilijks aan.

De Farizeeën, kenners van het Hebreeuws, wisten goed hoe het zat met die telling van dagen. In Mattheüs 27 : 63 en 64 staat:

Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.

Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, …

Zij hebben er geen enkele moeite mee om “na drie dagen” en “den derden dag” tot precies hetzelfde te rekenen.

In de Bijbel worden deze begrippen door elkaar gebruikt en zeggen ze steeds hetzelfde. Daar gaat het maar om. We geloven onvoorwaardelijk hoe het in de Bijbel genoteerd staat, ongeacht of het afwijkt van wat gangbaar is in onze taal.

Valse leer: de opstanding was niet op zondag

Als we dat doen dan is het eenvoudig om verwarrende theorieën over deze kwestie krachtig aan de kant te schuiven. Daar hoeven we dan geen energie meer in te steken. Gewoon de Bijbel lezen en geloven. Accepteren wat er staat en niet door filosoferen over wat de mens bedenkt.

Bijvoorbeeld inzake de theorie over dat de opstanding niet op zondag was. Die gedachte is niets anders dan een valse leer, want de Bijbel, Gods Woord, laat daar geen enkele misverstand over bestaan. De opstanding van de Here Jezus was op de eerste dag van de week, op zondag 17 Nisan!

Wie weten wil wat deze theorie inhoudt, kan het artikel van Jaap Fijnvandraat lezen. Die heeft het samengevat, en ook bestreden. Het komt er op neer dat de Here Jezus op woensdag 14 Nisan gekruisigd zou zijn en opstond vóór de eerste dag van de week, de zondag. Dat is dus niet wat de Bijbel leert en aangezien ik op Gods Woord vertrouw, kan deze gedachte voor altijd de prullenbak in.


Na drie dagen en op de derde dag