Les 1 – Het getuigenis van Jezus

Les 1 – HET GETUIGENIS VAN JEZUS

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 1)

1) Waarom is het getuigenis van Jezus betreffende de inspiratie van de Schrift gezaghebbend?

2) In welk Bijbelgedeelte behandelt Jezus het gehele Oude Testament als geïnspireerd?

3) Hoe bevestigt Hij het auteurschap van Mozes betreffende de eerste vijf Bijbelboeken?

4) Welke verzekering geeft Hij aangaande de wonderverhalen van het Oude Testament?

5) Welk getuigenis geeft Hij aangaande de inspiratie van de Psalmen en de Profeten?

6) Is Jezus een getuige van de letterlijke inspiratie van de Schrift?

7) Hoe?

8) Verklaar op welke wijze de schrijvers van de Bijbel letterlijk geïnspireerd werden.


I. HET GETUIGENIS VAN JEZUS

Het argument: Jezus Christus wist en geloofde dat “de Schriften” (d.i. de Bijbel) waar, geïnspireerd en gezaghebbend waren. Hij kende de schrijvers. Wat Hij zei over de Schriften is dus waar en doorslaggevend voor iedere gelovige.
Johannes 5:39.

1. HET OUDE TESTAMENT

  1. Mozes en de inspiratie van de Pentateuch (vijf boeken van Mozes)

Matthéüs 22:23-32 – “Mozes heeft gezegd”, “de Schriften”, “van God gesproken”

Markus 7:8-13 – Vergelijk “gebod Gods” met “Mozes heeft gezegd”

Markus 12:26 – “Boek van Mozes”; “God heeft tot hem gesproken”

Johannes 5:46 – “Mozes heeft van Mij geschreven”

Lukas 16:29-31 – “Zij hebben Mozes en de Profeten, dat zij die horen”

Lukas 24:25-27 – “al hetgeen de profeten gesproken hebben”, “Mozes en al de profeten”

Lukas 24:44, 45 – “alles … in de wet van Mozes, de Profeten en de Psalmen”

Johannes 17:17 – “Uw Woord is de waarheid”

b) De wonderverhalen van het Oude Testament zijn waar

Matthéüs 19:4 – Schepping: “dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw?

Lukas 17:27 – De zondvloed: “De zondvloed kwam”

Lukas 17:29 – Verwoesting van Sodom

Lukas 17:32 – De vrouw van Lot: “Gedenkt aan de vrouw van Lot”

Matthéüs 12:40 – Jona: “Jona was …. in de buik van de walvis”

Lukas 4:27 – Naäman: “werd gereinigd”

c) De Psalmen en de profetische boeken zijn geïnspireerd

Markus 12:36 – “David heeft door de Heilige Geest gezegd”

Lukas 4:17-21 – “Deze Schrift …. vervuld”

Matthéüs 24:15 – “Daniël, de profeet”

2. HET NIEUWE TESTAMENT

Het Nieuwe Testament was nog niet geschreven toen Jezus van de aarde heenging, maar op Zijn gezag moeten wij het aanvaarden als het geïnspireerde Woord van God.

  1. Hij heeft gezegd, de openbaring van de waarheid onvoltooid te laten. Johannes 16:12.
  2. Hij beloofde, dat deze voltooid zou worden na Zijn heengaan. Johannes 16:13.
  3. Hij koos bepaalde personen uit om zulke aanvullende openbaringen te ontvangen en om na Zijn heengaan Zijn getuigen, predikers en leraars te zijn.
    Johannes 16:13; Johannes 15:27; Handelingen 1:8; Matthéüs 28:19; Handelingen 9:15-17.
  4. Omdat Hij wist wat zij zouden schrijven, verleende Hij aan hun woorden hetzelfde gezag als aan Zijn eigen woorden.

Matthéüs 10:14 – “Uw woorden”

Lukas 10:16 – “Wie u hoort, die hoort Mij”

Johannes 13:20 – “Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij”

Johannes 17:20 – “Door hun woord”

3. IN WELKE MATE IS DE BIJBEL geïnspireerd?

a) Het getuigenis van Jezus

Johannes 14:10 – “De woorden”

Johannes 17:8 – “De woorden”

Johannes 6:63 – “De woorden”

Johannes 8:47 – “De woorden”

Johannes 12:48 – “Mijn woorden”

Matthéüs 5:18 – “Niet één jota, noch één tittel”

b) Het getuigenis van de schrijvers

Mozes – Exodus 4:10-12; 34:27

David 2 – Samuël 23:2

Salomo – Spreuken 30:6

Jesaja – 6:5-8

Jeremia – 1:7; 36:1, 2

Zacharia – 7:7

Bileam – Numeri 22:38; 23:12-16

Paulus – 1 Korinthe 2:13

Christus – Johannes 14:10; 8:40; 17:8

Judas – 3, 17

Op grond van het getuigenis van Jezus Christus en van de schrijvers zelf komen wij dus tot de conclusie, dat de gehele Schrift woordelijk geïnspireerd is – dat de Heilige Geest de woorden gaf.

De gedachte dat alleen de boodschap geïnspireerd is en niet de woorden, is in strijd met de uitdrukkelijke verklaring van de getuigen, die het konden weten.Naar Les 2 – Het bewijs der vervulde profetie