Les 13 – De Pentateuch

Les 13 – HET ONDERZOEK DER SCHRIFTEN

Hoofdstuk 1 DE PENTATEUCH

De “Pentateuch” (vijfvoudig boek) wordt vaak aangeduid door “De Wet” of zonder meer door “Mozes” (Lukas 16:29, 31; Johannes 5:45, 46; Romeinen 10:4, 5). Zij werd door Mozes geschreven (zie les 1). 

Deze vijf boeken van Mozes zijn in de eerste plaats zuiver geschiedkundig. Maar de geschiedenis gaat zowel over personen als over gebeurtenissen en is daarom voor een groot deel biografisch. In deze geschiedenissen ligt de Wet besloten, zowel de morele als de ceremoniële wet. In de wet, de geschiedenissen en de biografieën liggen de “typen” verborgen. 

In de vijf boeken van de Pentateuch vinden wij een voortschrijdende openbaring van God en van Zijn plannen. Deze openbaring heeft plaats door Zijn daden, Zijn namen, Zijn directe mededelingen door woorden, en Zijn theofanieën (verschijningen van God in zichtbare gedaante). De “Pentateuch” moet dan ook op de volgende wijze worden bestudeerd:

1. Historisch
U dient de boeken in volgorde te lezen en zich vertrouwd te maken met de historische en verhalende stof. Let daarbij nog niet op de typologische en leerstellige waarheden, behalve als dat noodzakelijk mocht blijken voor het volgen van het verhaal. Prent de gebeurtenissen in volgorde goed in uw hoofd, op een brede panoramische wijze, alsof het onderwerp van uw studie een les vaderlandse geschiedenis betreft.

2. Biografisch
Bestudeer de geschiedenissen van de mensen die in de Pentateuch voorkomen, alsof zij moderne staats- of krijgslieden waren.

3. Analytisch

Elk boek is uit zekere samenstellende delen opgebouwd, zoals ook een groot bouwwerk uit verschillende delen bestaat. Het is van groot belang om de structurele indeling van elk boek te kennen.

4. Geestelijk
Elke andere studie kan slechts als inleiding dienen tot deze studie. U gaat nu de boeken bestuderen in hun geïnspireerd en Goddelijk karakter, als openbaringen van God, van Zijn wegen en wil.

Dit betekent een enorme verandering in de methode van studie. De ijver is niet minder geworden, maar met ijver alleen bereiken we niets in dat opzicht. Het grote beginsel is hier: “Niemand weet wat in God is, dan de Geest Gods”. Oog, oor en hart zijn niet in staat om geestelijke waarheden te vatten. Alles is uitsluitend een kwestie van openbaring – 1 Korinthe 2:9-14. 

De middelen om te komen tot kennis der waarheid zijn:

  1. Biddende afhankelijkheid van de verlichting van de Heilige Geest – Psalm 119:12, 18; 1 Johannes 2:27.
  1. Biddende overdenking van elk vers en van het gebruik dat er van gemaakt wordt elders in de Bijbel, speciaal in het Nieuwe Testament.

    Bijvoorbeeld: Genesis 21 vergelijken met Galaten 4:22-31. Dat is “het geestelijke met het geestelijke samenvoegen” (1 Korinthe 2:13). Wij noemen dat “Schrift met Schrift vergelijken”. Dat is de kern van ware Bijbelstudie.


Naar Les 14 – Genesis