Les 19 – De historische Boeken

Les 19 – DE HISTORISCHE BOEKEN

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 19)

 1. Noem het aantal en de titels van de historische boeken in de Bijbel.
 2. In welke andere boeken van de Bijbel wordt historisch materiaal gevonden? 
 3. Met welk volk houdt het Oude Testament zich bezig?
 4. Noem de zeven perioden van Israëls geschiedenis.
 5. Waarmee begon en eindigde de eerste periode, en hoe lang duurde zij?
 6. Wat zijn de bronnen voor de geschiedenis van de eerste periode?
 7. Geef een overzicht van de gebeurtenissen die in de eerste periode plaatsvonden.
 8. Wat zijn de namen van de voornaamste personen uit deze eerste periode?
 9. Welk merkwaardig boek behoort tot deze tijd?
 10. Hoe groot was het aantal Israëlieten dat naar Egypte trok?

ALGEMENE OPMERKINGEN

De historische boeken, gewoonlijk zo genoemd, zijn 17 in getal, namelijk:

Jozua 2 – Richteren – Ruth – 1 Samuël – 2 Samuël – 1 Koningen – 2 Koningen – 1 Kronieken – 2 Kronieken – Ezra – Nehemia – Esther 
Mattheüs – Markus – Lukas – Johannes – Handelingen

De Nieuwtestamentische boeken hebben evenwel een onderscheiden karakter en zullen later afzonderlijk behandeld worden. In dit hoofdstuk willen wij ons uitsluitend beperken tot de historische boeken van het Oude Testament.

Wij dienen echter te bedenken dat bijna elk boek van de Bijbel wel enkele historische passages en aanhalingen bevat, die de heilige geschiedenis compleet maken. De oudtestamentische geschiedenis heeft, met uitzondering van de eerste elf hoofdstukken van Genesis, in de eerste plaats te maken met Israël. Andere naties worden slechts genoemd, als zij op een of andere wijze bij Israëls historie zijn betrokken.

De geschiedenis van Israël valt in zeven verschillende perioden uiteen:

 1. Van de roeping van Abraham tot de Exodus.
 2. Van de Exodus tot de dood van Jozua.
 3. De periode van de Richteren.
 4. De periode van de koningen, vanaf Saul tot aan de ballingschappen.
 5. De ballingschappen. 
 6. De herstelde staat, vanaf het einde van de Babylonische ballingschap tot aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.
 7. De tegenwoordige verstrooiing.

RAADGEVINGEN VOOR UW STUDIE

 1. Wij raden u aan de Schriftgedeelten, die in de komende lessen behandeld worden, eerst aandachtig te lezen, als een eenvoudig verhaal. Dit lezen moet zo zorgvuldig gedaan worden, dat u in staat bent om een kort overzicht te geven van de gebeurtenissen die in de verschillende perioden plaats hadden.
 2. U dient vervolgens de onderverdelingen van elke periode (zoals aangegeven in de lessen) te bestuderen, zodat u in staat bent om een meer gedetailleerd overzicht te geven van de gebeurtenissen van elk onderdeel.
 3. U dient ook bijzondere aandacht te wijden aan de verschillende levensbeschrijvingen.
 4. Typologische en andere geestelijke aanwijzingen in de lessen verdienen uw bijzondere belangstelling.

DE GESCHIEDENIS VAN ISRAEL (VERVOLG)

EERSTE PERIODE
Deze periode van 430 jaren begint met de roeping van Abram, Genesis 12, en eindigt met de Exodus uit Egypte. De Exodus is hierbij niet inbegrepen. 

Dat gehele tijdperk hebben wij hiervoor behandeld in “de Pentateuch”. Het wordt hier genoemd, opdat u een totaalbeeld van de geschiedenis van Israël krijgt. De bronnen voor de geschiedenis van de eerste periode zijn Genesis 12 t/m 50 en Exodus 1:1-22, met Handelingen 7.

Het boek Job, dat hoogstwaarschijnlijk ook tot deze periode behoort, moet gelezen worden om zich enig idee te kunnen vormen van de filosofische en godsdienstige denkwijze en de ontwikkeling van de menselijke geest in die eerste tijd van de menselijke geschiedenis.

TWEEDE PERIODE
Deze periode van ongeveer 64 jaren begint met de uittocht uit Egypte en eindigt met de dood van Jozua. De Exodus heeft zijn werkelijk begin bij de toebereiding van de bevrijder, Mozes, en eindigt met de vestiging van Israël in het beloofde land. Het doel van de Exodus was uiteindelijk het in bezit nemen van het land. Dat verklaarde God Zelf. Zie Deuteronomium 6:22, 23, enz.

De bronnen voor de geschiedenis van de tweede periode zijn Exodus 1 t/m 19; Numeri 1 tm 33; Deuteronomium 1 t/m 3; Jozua 1 t/m 24. Hieraan moeten nog toegevoegd worden enkele verhalende gedeelten, zoals die bijvoorbeeld voorkomen in Leviticus 8, 9 en 10.

OVERZICHT VAN DEZE TWEEDE PERIODE

 1. Israël in Egypte – Exodus 1 t/m 15
 2. Van de Schelfzee tot Sinaï – Exodus 16 t/m 19
 3. Van Sinaï tot Kades-barnea – Exodus 19 t/m 40; Numeri 1 t/m 14
 4. Van Kades-barnea tot aan de Jordaan – Numeri 15 t/m 35; Deuteronomium 1 t/m 34
 5. De intocht en de verovering van het land – Jozua 1 t/m 24

Wij hebben de eerste vier punten van bovengenoemde indeling reeds behandeld bij de bestudering van de Pentateuch. Dan blijft dus nog alleen het vijfde punt over, dat wij vinden in het boek Jozua.Naar Les 20 – Jozua