Les 3 – De Bijbelboeken

Les 3 – DE BIJBELBOEKEN

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 3)

1) Wat zijn de twee grote, structurele indelingen van de Bijbel?

2) Hoeveel boeken heeft het Oude Testament en in hoeveel groepen kunnen zij worden verdeeld? Welke?

3) Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament en in hoeveel groepen kunnen zij worden verdeeld? Welke?

4) Hoe luidt de drievoudige Bijbelse indeling van het Oude Testament?

5) Wat was de Rabbijnse indeling?


I. STRUCTUREEL OF UITWENDIG

1. Oude Testament (39 boeken)

Groep – Boek – Schrijver

Pentateuch

Genesis – Mozes
Exodus – Mozes
Leviticus – Mozes
Numeri – Mozes
Deuteronomium – Mozes

Historisch

Jozua – Jozua
Richteren – Samuël ?
Ruth – Samuël ?
1 en 2 Samuël – Onbekend
1 en 2 Koningen – Ezra ?
1 en 2 Kronieken – Ezra ?
Ezra – Ezra ?
Nehemia – Nehemia
Esther – Mordechai

Poëtisch

Job – Job ?
Psalmen – David en anderen
Spreuken – Salomo
Prediker – Salomo
Hooglied – Salomo
Klaagliederen – Jeremia

Profetisch (vóór de ballingschap)

Jona – Jona
Amos – Amos
Hosea – Hosea
Obadja – Obadja
Joël – Joël
Jesaja – Jesaja
Micha – Micha
Nahum – Nahum
Zefanja – Zefanja
Habakuk – Habakuk

Profetisch (tijdens de ballingschap)

Jeremia – Jeremia
Ezechiël – Ezechiël
Daniėl – Daniël

Profetisch (ná de ballingschap)

Haggaï – Haggaï
Zacharia – Zacharia
Maleachi – Maleachi

2. Nieuwe Testament (27 boeken)

Evangeliën

Mattheüs – Mattheüs
Markus – Markus
Lukas – Lukas
Johannes – Johannes

Historisch

Handelingen – Lukas

Gemeentelijke Brieven

Romeinen – Paulus
1 en 2 Korinthe – Paulus 
Galaten – Paulus
Efeze – Paulus
Filippenzen – Paulus
Kolossenzen – Paulus
1 en 2 Thessalonicenzen – Paulus
1 en 2 Timotheüs – Paulus
Titus – Paulus
Filemon – Paulus

Algemene Brieven

Hebreeën – Paulus
Jakobus – Jakobus
1 en 2 Petrus – Petrus
1, 2 en 3 Johannes – Johannes
Judas – Judas

Profetisch

Openbaring – Johannes

1. De Bijbelse indeling van het Oude Testament is in drie delen:

a) De Wet, waarmee bedoeld wordt de vijf boeken van Mozes (Pentateuch).

b) De Profeten, in welke groep ook de historische boeken begrepen zijn.

c) De Psalmen, met inbegrip van de poëtische boeken. Zie Lukas 24:44.

2. De Joodse of Rabbijnse indeling, die gevolgd wordt in bijvoorbeeld Lukas 24:27, bestond uit de Wet, de Profeten en de Schriften.

3. De Hebreeuwse poëzie kende drie soorten:

a) Lyrisch, waarvan het lied van Debora een voorbeeld is.

b) Gnomisch, of spreukachtig. Pittige gezegden, waarvan Spreuken het karakteristieke voorbeeld is.

c) Dramatisch, zoals Job of Hooglied.

4. De gangbare indeling van de Profeten in Grote en Kleine, gebaseerd op de lengte of de kortheid van hun geschriften, is mechanisch en onwetenschappelijk. De juiste indeling is: Profeten vóór, tijdens of ná de Babylonische ballingschap. Want hun geschriften spreken over deze periode als (1) nabijkomend, (2) als tegenwoordig of (3) als voorbijgegaan.

5. De hierboven gevolgde telling levert een totaal van 66 Bijbelboeken Openbaring.

In werkelijkheid wordt het boek der Psalmen reeds in de oudheid ingedeeld in 5 boeken der Psalmen. Dat levert een totaal van 70 Bijbelboeken!Naar Les 4 – Bedelingen