Les 31 – Het boek Nehemia

Les 31 – HET BOEK NEHEMIA

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 31)

 1. Met welk doel reisde Nehemia naar Jeruzalem? En hoe heeft hij zijn doel bereikt?
 2. Wat lezen wij over het wetboek Gods? En welk feest werd met grote blijdschap gevierd (Nehemia 8)?
 3. Wat zijn de sleutelverzen van het boek Nehemia?
 4. Hoe kan men het boek indelen?
 5. Waarom is Nehemia een modelwerker?
 6. Welk wezenlijk verschil ligt er tussen de boeken van Ezra en Nehemia?

I. DE AUTEUR

Uit het eerste vers blijkt duidelijk dat Nehemia de menselijke auteur van dit boek was. Dat hij soms over zichzelf spreekt in de derde persoon, behoeft ons niet te verwonderen. Ezra deed immers hetzelfde, zoals wij reeds zagen. Nehemia’s naam betekent “Jehovah troost. Zijn vader was Hachalja (“Jehovah is verborgen”). Hij had een broer genaamd “Hanani” (d.i. “Hij heeft mij genade betoond”). Behalve dit weten wij verder niets van zijn familie. Wel staat vast, dat hij in ballingschap geboren werd. Door onbekende omstandigheden klom hij op tot de positie van “schenker” aan het hof van de machtige Perzische koning Arthahsasta (zie Nehemia 1:11; 2:1). Dit is dezelfde koning, genoemd in Ezra 7:1. 

Ondanks zijn hoge maatschappelijke betrekking aan het paleis te Susan, was zijn hart toch in de verwoeste “heilige stad” Jeruzalem. Op Nehemia’s verzoek werd hij door de koning benoemd tot landvoogd van Juda (5:14; 8:10; 10:1). Dit ambt heeft hij ongeveer 12 jaren bekleed. Wat betreft zijn verdere leven en zijn dood, daarover zwijgt de Schrift.

II. DE DATUM

Tussen de laatste gebeurtenis, beschreven in Ezra en de eerste gebeurtenis, vermeld in Nehemia, ligt een periode van ongeveer 12 jaar. De geschiedenis van het boek Nehemia omvat eveneens een periode van 12 jaar, namelijk van 445-433 vóór Chr.

III. INHOUD

Evenals in het boek Ezra vinden we in Nehemia een duidelijk en rechtstreeks verslag van een zeer belangrijk tijdperk in de Joodse geschiedenis. Het boek Ezra eindigt met het verslag over de grote opwekking, die in die dagen plaats had. Maar sindsdien waren er al 12 jaren verlopen en verkeerde het volk van Juda in een zeer neerslachtige en gedrukte toestand. Hoewel ze nu bijna 100 jaren in hun land gewoond hadden, sinds de terugkeer onder Zerubbabel, en de herbouw van de tempel reeds lang voltooid was, werden zij nog voortdurend bestookt door hun vijanden. Zij waren nimmer in staat geweest om de muren van Jeruzalem te herbouwen; een noodzakelijke bescherming in die tijd (1:3). Hoewel Ezra nog onder hen vertoefde, verkeerden zij in grote verdrukking en benauwdheid.

Benoemd tot landvoogd van Juda, kwam Nehemia tot hen met officiële instructies om de stad als zodanig te herbouwen (2:5). Dat betekende in de praktijk de herbouw van de muren (2:17). Dit boek vertelt ons hoe de muren onder het leiderschap van Nehemia werden herbouwd en hoe het volk tot een geestelijke herleving kwam. Het voornaamste thema is: “De herbouw van de muren van Jeruzalem” (zie 1:3; 2:13, 15, 17; 4:6; 6:15; 12:27).

Het boek is voor ons vandaag van grote betekenis, omdat het vol is met praktische geestelijke lessen, die van toepassing zijn op het volk van God in elke eeuw, als zij zijn werk willen doen en voortzetten. Het boek is een machtig appèl in tijden van geestelijke depressie en ontmoediging.

IV. SLEUTELVERZEN

Als sleutelverzen kiezen wij Nehemia 4:6 en 6:15-16.

Sleutelwoorden zijn: “Muur” (en “Muren”) – 32 maal; “Bouwen” – 23 maal.

Andere sleutelwoorden zijn “bidden” (1:4) en “werken” (6:3)

Het boek begint en eindigt met gebed.

V. INDELING

Het boek valt in acht delen uiteen:

 1. De reis van Nehemia naar Jeruzalem – Nehemia 1 en 2
 2. Het bouwen van de muur – Nehemia 3 t/m 6
 3. De volkstelling – Nehemia 7
 4. De opwekking – Nehemia 8 t/m 11
 5. De telling van de priesters en de Levieten – Nehemia 12:1-26
 6. De inwijding van de muur – Nehemia 12:27-43
 7. Herstel van de tempeldienst – Nehemia 12:44-47
 8. De wettige orde hersteld – Nehemia 13

VI. GEESTELIJKE LES

Nehemia – de modelwerker voor God

 1. Een man met een hart vol verdriet en zorg over de droevige toestand van Sion (1:4).
 2. Een man des gebeds in alle tijden en onder alle omstandigheden, levend in gemeenschap met God (1:5-11; 2:4; 4:4, 9; 5:19; 6:9, 14; 13:14, 22, 29, 31).
 3. Een man die zich persoonlijk op de hoogte wilde stellen van de ware stand van zaken (2:12).
 4. Een man vol zelfverloochenende werken voor de zaak van God (2:5).
 5. Een man in staat om anderen te inspireren tot werkzaamheid (2:17, 18).
 6. Een man met een diep besef van de heiligheid en verhevenheid van het werk des Heeren. Wij lezen in Nehemia 6:3 dat hij zelfs weigerde het werk waarmee hij bezig was te onderbreken, om enkele vooraanstaande mensen van het district te ontmoeten.
 7. Een man die onversaagd en onverstoorbaar bleef, ook als er oppositie openbaar werd van buiten af of van binnen uit (4).
 8. Een man die God al de eer gaf voor de wijsheid die hij openbaarde (8:5 en 2:12).

VII. NEHEMIA EN DANIËL

Het grote belang van dit Bijbelboek is, dat het onmisbaar is voor de verklaring van de profetie van Daniel aangaande de 70 jaarweken die moeten leiden tot de komst van de Messias en Zijn Koninkrijk. 

“Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden” (Daniël 9:25). 

Deze toestemming om Jeruzalem, als stad met vestingwerken, te herbouwen, is precies wat Nehemia kreeg in de eerste maand van het 20-ste jaar van Arthahsasta (Nehemia 2:1). Vanaf die datum worden 69 jaarweken gerekend tot “Messias de Vorst” (Daniël 9:26). Dat brengt ons op de dag nauwkeurig bịj de (abusievelijk) zo genoemde “intocht in Jeruzalem”. Daar verscheen “Messias de Vorst”. Maar Hij werd afgesneden en verkreeg de troon niet. Dat zal pas vervuld worden na de 70-ste week van deze profetie, die overigens nog geheel in de toekomst ligt en zal aanbreken ná de opname van de Gemeente.Naar Les 32 – Het boek Esther