Les 56 – Het Boek Maleachi

Les 56 – HET BOEK MALEACHI

VRAGEN VOOR ZELFSTUDIE (Les 56)

 1. Waarom is de profeet Maleachi van zo grote betekenis?
 2. Wat betekent de naam Maleachi?
 3. Wat waren de omstandigheden waaronder Maleachi profeteerde?
 4. Noem enkele tijdgenoten van Maleachi.
 5. Wat is de voornaamste inhoud van zijn boodschap?

A. DE PERSOON VAN MALEACHI

I. ZIJN PLAATS ONDER DE PROFETEN

Maleachi is vooral van belang, omdat hij de laatste is van een lange rij profeten, die gedurende meer dan duizend jaar de komst van de Messias hebben voorzegd. Nadat Hij door Maleachi had gesproken, zweeg Jehovah meer dan 400 jaar. De laatste woorden van God door de profeet Maleachi zijn een waarschuwing voor een ban (vloek); het eerste vers van het Nieuwe Testament spreekt over Hem, Die kwam om die ban op te heffen.

II. DE TIJD WAARIN HIJ LEEFDE

Maleachi oefende zijn dienst uit in de tijd van Nehemia. Haggaï en Zacharia hadden geprofeteerd in de dagen van Zerubbabel. Toen de stad en de tempel zichtbaar en tastbaar werden herbouwd, zond God profeten om het volk innerlijk en geestelijk te herbouwen. 75 jaar nadat Zerubbabel en Jozua met het overblijfsel terugkeerden om de tempel te herbouwen (Ezra 3:2), kwam Nehemia om de muur te herstellen (Nehemia 2:17-20). Het werk werd wel met ijver gedaan, maar het hart van het volk was niet recht voor God. De tempel werd herbouwd, het altaar opgericht, de offers gebracht, de feesten en vasten in acht genomen, maar het waren zonder uitzondering slechts uiterlijke vormen en riten. Het volk was zich volkomen onbewust van hun gebrek aan echte gemeenschap met God. De priesters konden de wil van God niet bekend maken, omdat zij geen kennis hadden van het Woord van God.

III. ZIJN PERSOONLIJKE GESCHIEDENIS

Van Maleachi’s persoonlijke geschiedenis is ons niets bekend. Zijn naam betekent: “Mijn boodschapper”. De persoonlijkheid van de boodschapper gaat geheel schuil achter de boodschap.

IV. ZIJN BOODSCHAP

De inhoud van de boodschap van Maleachi is de liefde van God, de zonden van de priesters en het volk, en de komende Dag des Heeren. Hij vermaant en veroordeelt het herstelde overblijfsel wegens hun gebrek aan eerbied, hun ondankbaarheid en ontrouw jegens Jehovah. De liefde van God maakt het noodzakelijk dat Hij het door Zijn genade herstelde overblijfsel van Israël straft. Maleachi voorzegt de beide komsten van Christus, de komende Messias.

B. HET BOEK VAN MALEACHI

I. INLEIDING

Maleachi heeft waarschijnlijk geprofeteerd gedurende de tijd dat Nehemia weer terug was aan het hof van Arthahsasta (Artaxerxes, Nehemia 13:6). Het was een tijd van grote verwarring en achteruitgang.

II. INDELING

Het boek valt duidelijk in vier delen uiteen:

 1. Inleiding. De liefde van God voor Juda – Maleachi 1:1-5
 2. Openlijke veroordeling van de zonden van de priesters – Maleachi 1:6-2:9
 3. Veroordeling van de zonden van het volk Maleachi – 2:10-3:18
 4. De Dag des Heeren – Maleachi 4:1-6

Messiaanse profetieën zijn:

 1. De boodschapper van het Verbond – Maleachi 3:1-3
 2. De Zon der Gerechtigheid – Maleachi 4:2

Deze beide Schriftplaatsen verwijzen naar Zijn tweede komst aan het einde van de 70-ste week van Daniěl. Die komst zal voorafgegaan worden door het zenden van Elia, waarvan Johannes de Doper de voorloper was (Maleachi 4:5, 6; Openbaring 11:3-6).

II. SLEUTELVERS

Het sleutelvers van het boek Maleachi is hoofdstuk 3:9-10:

“Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de Heere der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten.”

Sleutelwoorden zijn: “Gij zegt” – 11 maal; “vervloekt” 7 maal.Naar Les 57 – De Evangeliën en de Handelingen